Colors Est. for Paints

Colors Est. for Paints

Taif …..  012-742 2239

Makkah Al Mukarrmah… 012-574 4921

Jeddah.  012-612 1674

Jeddah….. …. 012-659 2771

Jeddah..  012-673 0437

Dammam ….. .013-837 6665

Al Madinah Al Munawarah……. 014-840 3677

Jazan.  017-317 6855

KhameisMushait. …. 017-233 0566